Hotel Cardós

Avís legal

Hotel Cardós, Ribera de Cardós

Dades del titular del domini
La titularitat del domini www.hotelcardos.com és propietat d’HOTEL CARDÓS amb domicili a Avinguda Hug Roger III, s/n, 25570 Ribera de Cardós (Vall Cardós, Lleida) Espanya i amb C.I.F. 40849529B, inscrita en el Registre de Turisme amb número HL-000080 i Registrada a l’Epígraf d’Activitat d’hotels i motels amb el número 681.

Objecte de la pàgina
HOTEL CARDÓS ha publicat aquest lloc web per facilitar als potencials visitants i usuaris informació detallada sobre els seus “Reserves i Ofertes”, “Ubicació i Contacte”, “Habitacions i Suites”, “Apartaments”, “Reunions i Esdeveniments” i de “Restaurants i Bars “d’HOTEL CARDÓS. L’accés a la informació referida als serveis HOTEL CARDÓS es posa a la seva disposició i es troba detallada als seus continguts. La informació exposada en aquest lloc web es deixa a la lliure disposició dels usuaris que accedeixin a la pàgina web de manera particular i individual, sense cap cost. Queda expressament prohibida la comercialització de el dret d’accés.

Exactitud de la informació
HOTEL CARDÓS posa el màxim interès a l’exactitud i actualització de la informació publicada al seu lloc web. No obstant això, no es responsabilitza de les conseqüències de la lectura de la mateixa. Així mateix, HOTEL CARDÓS no es responsabilitza de cap dany o perjudici patit per l’usuari que pogués derivar-se de l’accés a aquest lloc web o de l’ús dels continguts d’aquest.

Enllaços (links) a pàgines de tercers
HOTEL CARDÓS pot incloure dins dels seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i / o gestionats per tercers amb l’objecte de facilitar l’accés a informació disponible a través d’Internet. HOTEL CARDÓS no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços entre els continguts d’aquest lloc i continguts situats fora del mateix. Tals enllaços o mencions tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació, comercialització o relació alguna entre HOTEL CARDÓS i les persones o entitats autores i / o gestores de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

Garanties i Responsabilitats
HOTEL CARDÓS no garanteix el funcionament permanent de la pàgina web ni la inexistència d’errors de programari, errors en les comunicacions o altres problemes de maquinari, no responent en cap cas de les conseqüències que poguessin derivar-se dels mateixos per als usuaris. No obstant això, HOTEL CARDÓS intentarà facilitar en la mesura de les seves possibilitats ajuda tècnica a l’usuari, de manera que qualsevol petició d’informació o resolució d’incidències, en relació amb la web i el seu funcionament, serà atesa per HOTEL CARDÓS en la següent adreça: [email protected]

Drets de Propietat Intel·lectual
Aquest lloc web es regeix per les lleis espanyoles i es troba protegit per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual.
Tots els elements (marques, dissenys, textos, enllaços, logotips, imatges, vídeos, elements sonors, programari, bases de dades, codis …) continguts en la pàgina de HOTEL CARDÓS estan protegits pel dret nacional i internacional de propietat intel·lectual . Aquests elements són propietat exclusiva d’HOTEL CARDÓS.

Qualsevol reproducció, transmissió, adaptació, traducció, modificació, comunicació a el públic, o qualsevol altra explotació de tot o part del contingut d’aquest lloc web, efectuada de qualsevol manera o per qualsevol mitjà, electrònic, mecànic o altre, estan estrictament prohibits excepte autorització prèvia per escrit d’HOTEL CARDÓS.

Qualsevol infracció d’aquests drets pot donar lloc a procediments extrajudicials o judicials civils o penals que corresponguin.
HOTEL CARDÓS no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb aquesta web, els serveis o els continguts de la mateixa.
La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats pels usuaris és de l’exclusiva responsabilitat de la mateixa.

Llei i jurisdicció aplicable
Les presents condicions es regeixen per la llei espanyola. Qualsevol dubte que pugui sorgir en el compliment i interpretació de les mateixes, es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.